ข้อบังคับสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ


หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ใน พระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” ชื่อย่อ “สล.ว.ท” และมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “ROVER SCOUT ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS PETCHARAT RAJASUDE SIRISOPPAHANAVADEE” มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “R.S.A.T.” ข้อ 2 สำนักงานชั่วคราวของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 378 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 โทร. 0-2891-1610-5 9 ต่อ 110 โทรสาร 0-24721010 ข้อ 3 เครื่องหมายของสมาคมฯ มีลักษณะดังนี้ รูปวงกลมมีเครื่องหมาย เฟอร์เดอลี มีคำว่า “บริการ” อยู่ในวงกลมและด้านล่างวงกลมบรรจุอักษรว่า “สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย” ด้านบนอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “พ.ร.” ภายใต้มงกุฎกษัตริย์ ซึ่งเป็นพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
ข้อ 4 เพื่อเป็นศูนย์รวมบรรดาลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญทั่วประเทศไทย ข้อ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างลูกเสือและผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ข้อ 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านวิชาการ และการให้บริการแก่ลูกเสืออื่นทุกประเภท ข้อ 7 เพื่อเป็นศูนย์ประสานระหว่างกองการลูกเสือ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกับบรรดาลูกเสือวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ข้อ 8 เพื่อเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบรรดาผู้บังคับบัญชาและลูกเสือวิสามัญ ข้อ 9 เพื่อร่วมมือกับลูกเสือประเภทต่าง ๆ ในอันที่สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่กิจการลูกเสือ ข้อ 10 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ข้อ 11 เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญให้เจริญก้าวหน้าและมีความสัมพันธ์ กับลูกเสือทั่วโลก ข้อ 12 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ 3 สมาชิก
ข้อ 13 สมาชิกมี 2 ประเภท คือ 13.1 สมาชิกสามัญได้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือมาแล้ว 13.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นี้ เฃิญเช้ามาเป็นสมาฃิก ข้อ 14 สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงการเป็นสมาชิกภาพครั้งเดียว 200 บาท ข้อ 15 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 15.1 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 13 15.2 ไม่เคยออกจากราชการเพราะกระทำความผิด 15.3 ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือ ฐานลหุโทษ 15.4 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 15.5 ไม่เคยมีประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม 15.6 ไม่เคยเป็นโรคติดต่อ อันเป็นที่รังเกียจของสังคม ข้อ 16 สมาชิกภาพสิ้นสุดเมื่อ 16.1 ตาย 16.2 ลาออก 16.3 ขาดคุณสมบัติ ข้อ 15 16.4 มติของคณะกรรมการบริหารฯ 2 ใน 3 ขึ้นไปให้ลาออก 16.5 ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ ข้อ 17 การเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าบำรุงเรียบร้อย และได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ แล้ว ข้อ 18 สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมหรือลงมติใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อ 19 สมาชิกได้รับสิทธิ ดังนี้ 19.1 ประดับเข็มเครื่องหมายต่าง ๆ ของสมาคมฯ 19.2 ได้รับการฝึกอบรม ตามที่สมาคมฯ ได้จัดตั้งขึ้น 19.3 ได้สิทธิเข้าร่วมชุมนุมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น 19.4 ได้รับรายงานของสมาคมฯ ซึ่งออกเป็นครั้งคราว 19.5 สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบแนบท้ายข้อบังคับนี้ ข้อ 20 สมาชิกสามัญเท่านั้น มีสิทธิดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ข้อ 21 กรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 25 คน (นับรวมอดีตนายก สมาคมฯ) ข้อ 22 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก เลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารฯด้วยการออกเสียงลงคะแนน และปฏิบัติตามระเบียบและวิธี การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ ต่อท้ายข้อบังคับนี้ ข้อ 23 ให้นายกสมาคมฯ มีสิทธิ ดังนี้ 23.1 แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมฯ ได้ตามความเหมาะสมกรรมการที่ปรึกษามี สิทธิตามข้อ 18 23.2 แต่งตั้งกรรมการบริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ 23.2.1 อุปนายก 23.2.2 เลขาธิการ 23.2.3 เหรัญญิก 23.2.4 นายทะเบียน 23.2.5 ประชาสัมพันธ์ 23.2.6 ประธานอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 23.2.7 แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามความจำเป็นและ ความเหมาะสม ข้อ 24 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และอุปนายกต้องได้รับเครื่องหมายขั้นความรู้ชั้นสูงของ ลูกเสือวิสามัญแล้ว ข้อ 25 กรรมการชุดเก่าต้องส่งมอบงานให้แก่กรรมการชุดใหม่ภายใน 15 วัน นับจากวันที่พ้น ตำแหน่ง และประธานอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ต้องเสนอรายชื่ออนุกรรมการของตน ภายใน 25 วัน นับตั้งแต่วันเข้าดำรงตำแหน่งก่อนออกจากวาระให้อนุกรรมการในฝ่ายนั้นพ้นจาก ตำแหน่งด้วย ข้อ 26 คณะกรรมการบริหารตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ต้องสิ้นสภาพลง ตามคณะกรรมการบริหารด้วยสำหรับนายกสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน (หากมีความจำเป็นให้เป็นต่อได้ตามมติที่ประชุมใหญ่) อนึ่ง เมื่อคณะกรรมการบริหารสิ้น สภาพครบวาระดังกล่าวในวรรคก่อนให้อดีตนายกสมาคมฯ ยังคงเป็นกรรมการบริหารอยู่อีก 1 สมัย ในตำแหน่งอดีตนายกสมาคมฯ ข้อ 27 เมื่อกรรมการบริหาร หรืออนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พ้นจากตำแหน่งก่อนตามวาระให้ปฏิบัติ ดังนี้ 27.1 ถ้าเป็นนายกสมาคมฯ ให้อุปนายรักษาแทน 27.2 ถ้าเป็นอนุกรรมการบริหารให้ นายกสมาคมฯ แต่งตั้งใหม่ 27.3 ถ้าเป็นอนุกรรมการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายนั้นแต่งตั้ง การแต่งตั้งจะต้องทำให้เสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่กรรมการคนเก่า พ้นจากตำแหน่ง ผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนมีสิทธิ์อยู่ในตำแหน่งได้เท่าสิทธิ์ของคนเก่า ที่ตนได้รับเข้ามาทำหน้าที่แทน

หมวดที่ 4การประชุม
ข้อ 28 ให้มีการประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงกิจการและงบดุลของสมาคมฯ ในระหว่างเดือน ธันวาคมถึงเดือนมีนาคม การประชุมใหญ่สามัญต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างน้อย50 คน จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าสมาชิกยังมาไม่ครบองค์ประชุมให้เลื่อนไปอีก 1 ชั่วโมง เมื่อเลื่อนเวลาไป 1 ชั่วโมง แล้ว แม้สมาชิกยังมาไม่ครบก็ทำการประชุมได้ ข้อ 29 การประชุมใหญ่วิสามัญ จะทำได้ในกรณีต่อไปนี้ 29.1 สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อกันทำคำร้องถึงเลขาธิการ 29.2 นายกสมาคมฯ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสั่งให้มีการประชุมใหญ่ วิสามัญให้ถือจำนวนสมาชิกตามข้อ 29 ว่าด้วยการประชุมใหญ่ และเมื่อถึงเวลานัด ประชุมสมาชิกยังมาไม่ครบก็ให้เลื่อนเวลาไป1 ชั่วโมง เช่นเดียวกับการประชุมใหญ่ สามัญจึงจะทำการประชุมได้ ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง จึงจะครบ องค์ประชุม

หมวดที่ 5 การเงิน
ข้อ 31 สมาคมฯ มีรายได้ดังต่อไปนี้ 31.1 จากค่าบำรุงสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมสมาชิก 31.2 จากการจัดกิจการต่าง ๆ 31.3 จากผู้บริจาคให้ 31.4 จากทางอื่น ๆ ข้อ 32 เงินของสมาคมฯ ต้องนำฝากธนาคาร และให้เหรัญญิกเก็บรักษาไว้เป็นทุนหมุนเวียนครั้งละ ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการเงินของสมาคมฯ ที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ ข้อ 33 เมื่อเหรัญญิกได้รับเงินต้องนำเงินฝากเข้าธนาคารภายใน 7 วันทำการเว้นแต่เป็นวันที่ธนาคาร ปิดทำการให้นำไปฝากธนาคารแรกที่ธนาคารเปิดทำการ ทั่งนี้ยกเงินหมุนเวียนไม่ต้องนำเข้า บัญชี ข้อ 34 ผู้มีสิทธิ์เซ็นเช็คสั่งจ่าย ได้แก่ นายกสมาคมฯ และประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ข้อ 35 ให้นายกสมาคมฯ มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน ครั้งละไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ตามระเบียบว่าด้วย การเงินของสมาคมฯ ที่แนบท้ายข้อบังคับนี้ ข้อ 36 เหรัญญิกต้องทำบัญชาตามแบบอย่างประเพณีทั่วไปที่เหรัญญิกควรต้องทำกับทั้งต้องแสดง บัญชีรายรับ – รายจ่าย และงบดุลให้สมาชิกรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุมใหญ่ ข้อ 37 การจ่ายเงินของสมาคมฯ ให้จ่ายเงินผลประโยชน์อันเกิดจากทุนเว้นแต่กรณีจำเป็นต้องจ่าย จากเงินทุนก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริหาร ถ้าจ่ายเงินเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินทุนต้องได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่หรือสมาชิกสามัญก่อน

หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 38 นายกสมาคมฯ โดยการแนะนำ และคำยินยอมของคณะกรรมการบริหาร มีสิทธิ์ออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับได้เท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับนี้ ข้อ 39 ปัญหาใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นก็ดี การต่อความข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ ก็ดีให้เป็นหน้าที่ของคณะ กรรมการบริหาร ข้อ 40 การแก้ไขข้อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสามัญ

หมวดที่ 7 การสิ้นสภาพของสมาคมฯ
ข้อ 41 เมื่อสมาคมฯ เลิกกิจการแล้ว ให้ยกทรัพย์สินแก่องค์การสาธารณกุศล ซึ่งเกี่ยวแก่กิจการ ลูกเสือ