นโยบายสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ

1. จงรักภักดีต่อชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดสถาบันพระมหากษัตริย์ประดุจชีวิต
2. ยึดมั่นในคำปฏิญาณของลูกเสือ ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
3. ส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญ ให้ทันสมัยก้าวหน้า ทางด้านวิชาการ การฝึกอบรมผู้กำกับ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือวิสามัญอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาลูกเสือ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการปลูกจิตสำนึกเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีน้ำใจ รู้จักการเสียสละ เพื่อสังคม ส่วนรวมและประเทศชาติ
5. มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีของสมาชกสโมสรฯรวมถึงผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือวิสามัญและลูกเสืออื่น ๆ
6. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อย่างมีเหตุผลและเป็นธรรม โดยถือมติเสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์
7. จัดให้มีงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติครั้งที่ 21 ในปีพุทธศักราช 2561
8. ให้ความสำคัญ และยึดมั่นในคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญคือ “บริการ”